Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
MariBon Oy (Y-tunnus:2774744-6)
Kauppakatu 45

70110 Kuopio
Puh:044-3239022
sähköposti: pikkumakkee@pikkumakkee.fi

2. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT
nimi: Marita Inkinen
sähköposti: pikkumakkee@pikkumakkee.fi
puhelin: 0443239022

3. REKISTERIN NIMI
MariBon Oy.n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja
toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten
reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä
markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin
liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun
toimivia alihankkijoita.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”)
mukaiset perusteet:
– rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
(GDPR 6 art. 1.a);
– käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
– käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan
merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja
kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen
ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
MariBon Oy käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:
– henkilön perustiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero,
käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, tilaushistoria, työhistoria.
– henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai
organisaatiossa.
– henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä,
jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla
rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

8. KOHDENNETTU MARKKINOINTI
Asiakaskokemuksen parantamiseksi saatamme sivuilla vierailun perusteella tehdä ANONYYMIÄ käyttäytymisen
seurantaa ja kohdennettua mainontaa Googlen, Facebookin ja Instagramin palveluissa.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tietojen
säilyttämisen tarve arvioidaan noin viiden vuoden välein. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden
yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen
tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki
mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai
vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen
rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet
on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

10. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus
käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja
sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn
valtuutetuilla henkilöillä. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-
järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon
oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista
sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita
käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi
yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä
osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevia pyyntöjä varten löytyvät kohdasta 2.